Ochrana osobných údajov

V súvislosti s problematikou ochrany osobných údajov prijímame primerané technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby sme vaše údaje v čo najširšej miere chránili v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Vaše práva 1. Právo na informácie Máte právo od nás kedykoľvek požadovať informácie o vašich údajoch, ktoré sú spracúvané u nás, o ich pôvode, príjemcoch, ktorým tieto údaje odovzdávame a o účele spracúvania. Za všetky ďalšie kópie vašich údajov s výnimkou prvej kópie sme oprávnení požadovať úhradu poplatku a vzniknutých nákladov a vystaviť vám faktúru. Nevzťahuje sa to na elektronické poskytovanie informácií. 2. Právo na odvolanie súhlasu Ak ste udelili súhlas so spracúvaním osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať bez udania dôvodov, s okamžitou účinnosťou. Stačí na to zaslanie e-mailu na adresu info@zeleziarstvovaclav.sk. Prípadne nám môžete svoje odvolanie poslať poštou na adresu Sad Kpt. Nálepku 46-11/18, 018 51 Nová Dubnica. 3. Právo na opravu údajov Máte právo na opravu nesprávnych osobných údajov ktoré sa vás týkajú a to bez zbytočného odkladu. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov. 4. Právo na vymazanie údajov a právo na obmedzenie spracúvania Máte právo na výmaz údajov o vašej osobe spracúvaných spoločnosťou na základe podanej žiadosti na naše kontakty uvedené v bude (2). Vymazanie vašich osobných údajov bude uskutočnené spravidla bezodkladne, najneskôr jeden mesiac po uplatnení tohto práva. (Ak výmaz neodporuje zákonným, zmluvným alebo daňovo-právnym, resp. obchodno-právnym povinnostiam o archivácií alebo iným zákonne upraveným dôvodom). Tiež máte právo v prípadoch vymedzených zákonom na obmedzenie spracúvania osobných údajov našou spoločnosťou. 5. Právo na prenos údajov Ak od nás požadujete osobné údaje, ktoré spracúvame, údaje vám alebo inej osobe, ktorá ich má spracúvať, ak si to želáte, vydáme alebo prenesieme v štruktúrovanom a bežnom formáte, ktorý sa dá čítať na počítači. To platí len vtedy, ak je to technicky realizovateľné. 6. Právo namietať spracúvanie údajov Máte právo kedykoľvek a bez udania dôvodu namietať spracúvanie osobných údajov ktoré sa vás týkajú v prípadoch uvedených v zákone (napr. priamy marketing vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom). 7. Právo na sťažnosť V prípade vašej sťažnosti sa obráťte na nás na kontakty uvedené v bode (2). Okrem toho máte právo podať sťažnosť vo veci spracovania osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava. 8. Kontakt (na uplatnenie dotknutých práv) V prípade že s nami nadviažete kontakt e-mailom na adresu info@zeleziarstvovaclav.sk, alebo poštou na adresu Sad Kpt. Nálepku 46-11/18, 018 51 Nová Dubnica, uložíme vami oznámené údaje (e-mailovú adresu, prípadne vaše meno, priezvisko a telefónne číslo) pre vybavenie vašej žiadosti. Údaje budú vymazané po tom, čo na účely spracúvania nebudú viac potrebné, respektíve obmedzíme ich spracúvanie v prípade, že existujú zákonné povinnosti ich uchovávať. V prípade potreby sme oprávnení vyzvať vás na osobné dostavenie sa za účelom preverenia vašej totožnosti.